ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤYΩΣΗ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΟΡΑΜΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

πληρ.:  516-946-7982 (Γιώργος Ανδριώτης) –  347-678-3267 (Νίκος Μπάρδης ) – 917-545-7256 (Αμαλία Μπουρνιά)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *